Referat af studienævnsmøde, marts 2012

Anette Halmind

I referatet fra mødet der blev afholdt i studienævnet i marts, kan du blandt andet læse mere om læsegrupper på 1. år, studieaktivitet og timingen af obligatoriske opgaver.

Referat af studienævnsmøde onsdag den 28. marts 12 kl. 13-15 i Seminarrum 1. sal, i bygning 26, CSS. 

1. Godkendelse af dagsorden samt af referat fra mødet 08.02.12. Bilag 

2. Meddelelser fra 

a) Studieleder, herunder orientering om erfaringer fra Mikro B vedr. studenteraktiverende undervis-ningsform. Bilag 

b) Studievejleder/studienævnssekretær 

c) Orientering om givne merit og dispensationer udskydes til næste møde. 

d) studerende 

e) andre 

3. Gennemgang af studienævnets økonomi. Bilag 

4. Studieeffektivitet, især på kandidatuddannelsen. Henvisning til brev til universiteterne fra Morten Østergaard, vedlagt som bilag samt studiestatistik http://www.econ.ku.dk/polit/aktuelt/relevantelinks/ 

5. Bilag om KU’s strategi (2 bilag). 

6. ASPIRI. Bilag 

7. Afvikling af økonomiske øvelser, forår 12. Bilag 

8. Etablering af læsegrupper på 1. år. 

9. Eventuelt. 

Til stede: Peter Erling Nielsen (studieleder), Heino Bohn Nielsen, David Dreyer Lassen, Nanna Olsen, Henri-ette Nylander Nielsen, Laura Palm Hansen (studievejleder), Andreas Fensholm (fuldmægtig), Hanne Bengtsson (studienævnssekretær). 

Afbud fra Sara Armandi, Anne Dammeyer, Henrik Jensen. 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden samt af referat fra mødet 08.02.12. 

Dagsorden godkendtes 

Referat godkendtes med enkelte rettelser. 

Ad 2a. Meddelelser fra studieleder. 

Akut opstået problem i faget Corporate Governance, idet underviseren pludselig ophørte med at undervise den 15. marts. Peter Norman Sørensen og Søren Hovgaard står for en nødløsning til videreførelse af faget. Peter Norman Sørensen giver en oversigt over Corp. Governance-teorien, men Søren Hovgaard vejleder de tilbageværende studerende i forbindelse med skrivning af opgaver med øvelses-format. 

Matematik holdlærer havde forladt sin stilling grundet utilstrækkelige faglige kvalifikationer, anden holdunderviser har overtaget denne undervisning. 

Studievejleder David Brunsgaard fratræder pr. 31.03.12 og Susanne Sundgaard Hansen tiltræder som ny studievejleder. 

AC-studievejleder Martin Kangas Christensen tiltræder som barselsvikar for Katja Dall Jensen og Andreas Fensholm pr. 10.04.12. 

Fakultetet har under ledelse af prodekan Birgitte Sloth ansat projektmedarbejder til klarlægning af vores lokaleadministration og –udnyttelse. 

Ad 2b. Meddelelser fra studievejledn./studienævnssekretær, 

Intet. 

Ad 2c. Givne merit og dispensationer. 

Udskydes til næste møde. 

Ad 2d. Meddelelser fra studerende. 

Der var fra studenterside interesse for at der som valgfag på 2. år blev udbudt et programmeringsfag i enten STATA eller SAS alt efter hvad der skete i Økonometri. 

Der var ønske om at få valgfaget Årsregnskab og regnskabsanalyse flyttet fra at blive udbudt om efteråret til at blive udbudt om foråret, da studerende havde udtrykt ønske om at kunne tage faget i direkte forlængelse af faget Erhvervsøkonomi. Studielederen udtalte, at der ikke var en ligetil løsning på dette og at spørgsmålet måtte diskuteres med underviseren. 

De studerende fremhævede at det i forb. med opgaveafleveringer var ekstremt vigtigt at der kom bedre sammenhæng og koordinering fagene imellem. Studielederen anførte at processen var i gang, og at man fremadrettet ville orientere forelæserne i forb. med arbejdet med aktiverende holdundervisning. 

De studerende udtrykte utilfredshed med at spørgsmålet om afskaffelse af eksamen på papir var gennemført og udmeldt uden at have været oppe at vende i studienævnet. Studielederen beklagede, men kunne samtidig oplyse, at det var af ressourcemæssige årsager, og nærmest havde karakter af en fakultetsbeslutning, der ikke stod til at ændre. 

Nævnets studentermedlemmer oplyste, at de modsat øvrige fag under fakultetet, ikke havde noget behov for at være deltagere i ansættelsesudvalg i forb. med ansættelse af professorer, idet de følte sig repræsenteret gennem studielederen. 

De studerende ytrede utilfredshed med, at man følte man ikke fik al den undervisning man havde krav på i flere fag. Efter forespørgsel er tingene afklaret. 

Herudover var der kritik af undervisningstidspunkt for et valgfag samt afkortning af undervisningstiden for samme. Studienævnssekretæren kunne oplyse at det lagte skema var absolut eneste mulighed, hvis vi øn-skede at udbyde dette fag. 

3. Gennemgang af studienævnets økonomi. 

Papiret var udarbejdet for at kunne se hvad økonomistudiet koster, dog var undervisning med fastlærere ikke medtaget. Studielederen gennemgik oversigten. 

4. Studieeffektivitet, især på kandidatuddannelsen. 

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser har udmeldt de mål, som skal indgå i universiteternes udviklingskontrakter. 

Studielederen udtalte, at sammenlignet med disse mål kunne det ses, at Økonomi har forbedret effektiviteten på BA-studiet, men at vores studerende stadig er meget længe om at gennemføre KA, hvilket tilskrives at mange studerende læser på deltid og har meget erhvervsarbejde. 

Forslag om indførelse af deltidsindskrivning på kandidatstudiet skulle forsøges endnu en gang, men forventningerne er beherskede. 

Studielederen fremsatte forslag om, at man i stedet kunne se på en øgning af aktivitetskravet og/eller indføre en 3-års regel, gående ud på at man skal have indskrevet sit speciale senest 3 år efter man er blevet indskrevet på kandidatstudiet. 

En sådan regel skal varsles i meget god tid – nemlig i forbindelse med optaget af nye studerende på KA - og man kunne forestille sig, at en 3-årsregel kunne indgå i studieordningen fra efteråret 2012. Studielederen bad nævnets medlemmer overveje fremsatte forslag til næste studienævnsmøde, hvor man skulle stile mod at træffe en beslutning. 

5. Bilag om KU’s Strategi. 

Studielederen orienterede om, at Humaniora og Samfundsvidenskab i 2010 fik en midlertidig forhøjelse af taxametertaksten, og at man frem til nu havde haft den opfattelse, at denne ordning blev gjort permanent efter 2013. Hensigten med tildeling af disse midler var at fagene, herunder Økonomi skulle kunne fremvise en forbedring (flere timer og større fastlærerdækning), men fordi vores udgangspunkt lå højt og faldt sammen med en budgetkrise på faget så ser vores tal måske mindre positive ud. Der kan derfor tænkes problemer, hvis taxameterforhøjelsen falder bort i 2013. Også almindelige problemer med statsfinanserne kan bringe denne ekstrabevilling i fare. Studielederen forudser, at vi kan få et problem i 2013 og frem. 

6. Aspiri. 

I forb. med Økonomi er kun ganske enkelte repetitionskurser oprettet under Aspiri, denne efterspørgsel synes dæmpet efter at forelæseren i matematik på 1.år har tilbudt at udbyde repetitionskursus i matematik. 

7. Afvikling af økonomiske øvelser, forår 12. 

Hensigten med den udarbejdede opgørelse over øvelsesforløbet på de enkelte øvelser er primært at kunne klarlægge faktisk lokaleforbrug. Nævnets medlemmer udtrykte tilfredshed med at få et billede af de forskellige former de enkelte øvelsesrækker blev afviklet under. 

8. Etablering af læsegrupper på 1.år. 

Der var fra studenterside ønske om at se på om inddeling i læsegrupper på 1.år kunne gøres på en mere hensigtsmæssig/tilfredsstillende måde. Andreas Fensholm kunne oplyse, at man ved næste udfærdigelse af holdlister over de nye studerende kunne forvente, at listerne først kunne færdiggøres meget sent grundet indførelsen af overbooking på optaget. 

Nanna Olsen opridsede politrådets forslag. Der dannes fra 2.-5. uge af semestret s.k. rotationsgrupper, der ændrer sammensætning hver uge, hvorefter de studerende finder frem til, hvem der ønsker at danne gruppe med hvem, hvorefter de endelige grupper dannes. Det indebærer stort administrativt arbejde, som skulle klares på et tidspunkt, hvor administrationen er presset. Måske kunne tutorerne hjælpe. 

Det blev fra alles side præciseret at hele forløbet skulle være fuldstændig afklaret inden iværksættelse. 

Studielederen erklærede at man arbejder med sagen og at man tidligt i processen måtte have papir på forlø-bet fra de studerende hvorefter holdunderviserne måtte inddrages. 

9. Eventuelt. 

David Dreyer Lassen fandt at offentliggørelse af den interne evaluering kom ualmindelig sent efter evalueringen havde fundet af sted, hvilket indebar at der var meget knap tid til at samle op på de studerendes kommentarer til undervisningen. Andreas Fensholm følger op på forløbet. 

Mødet slut kl. 14.35/HB 

0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger