Specialeplads i Finansministeriets kontor for Arbejdsmarkedspolitik og Overførsler

Har du/I lyst til at skrive speciale i et fagligt miljø, der til dagligt beskæftiger sig med arbejdsmarkedspolitik og samspillet mellem arbejdsmarkedet, de offentlige finanser og samfundsøkonomien? Så har vi 1-2 ledige specialepladser med gode muligheder for faglig sparring om regler, implementering af reformer, arbejdsmarkedsteori og økonometriske problemstillinger i det daglige arbejde. Desuden får I adgang til kontorplads, computer og registerbaserede arbejdsmarkedsdata, bl.a. Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM.

Emner

Specialeemnet skal være inden for arbejdsmarkedspolitik, med en kvantitativ eller kvalitativ vinkel. Det kan fx være:

  • Effekter af indsatser af den aktive arbejdsmarkedspolitik, fx opkvalificerings- og fastholdelseseffekter af uddannelsesordninger, frikommuneforsøg mv. eller integrationsindsatser.
  • Undersøgelser af betydningen af støttet beskæftigelse på det danske arbejdsmarked, fx virkningen af fleksjobreglerne efter føp/fleks-reformen eller brugen af løntilskud. Jobcentrenes opgavevaretagelse, fx virkningen af suspensionen af beskæftigelsesindsatsen i foråret 2020.
  • Effektevalueringer af indkomstoverførsler mhp. beskæftigelse, uddannelse mv., fx af ændrede regler på kontanthjælps- eller dagpengeområdet.
  • Effektevalueringer af de forskellige hjælpepakker målrettet arbejdsmarkedet under corona-krisen, fx forlængelse af dagpenge- eller sygedagpengeperioden.
  • Undersøgelser af betydningen af arbejdsskadesystemet, fx påvirkningen på beskæftigelsen og tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Tidligere specialestuderende i kontoret har fx estimeret beløbs- og forskerordningen, afledte effekter af en lavere kontanthjælpssats, tilgangen til ledighed sfa. retten til dagpenge, set på brugen af adfærdsøkonomiske redskaber i den aktive indsats eller kalibreret en strukturel livscyklusmodel for arbejdsudbud. Vi drøfter meget gerne et fagligt oplæg med jer og kan bidrage med faglig sparring under specialet.

Om os

Kontoret for arbejdsmarkedspolitik og overførsler medvirker bl.a. til at udarbejde oplæg til reformer af arbejdsmarkedet og overførselssystemet samt arbejdsmarkedspolitiske initiativer på finansloven, herunder analyser af virkninger på beskæftigelse og offentlige finanser. Kontoret arbejder endvidere med den udgiftspolitiske styring af arbejdsmarkedsområdet, herunder ifm. den årlige finanslovproces. Kontoret består af en kontorchef, otte AC’ere og tre studentermedhjælpere.

Det praktiske

Er du interesseret eller vil høre nærmere om praktiske erfaringer, kan du henvende dig til fuldmægtig (og tidligere specialestudent i kontoret) Jacob Østermann på jacos@fm.dk eller 40 23 63 38 med et første fagligt oplæg.

Ansøgning

Hvis opslaget har din interesse, så tryk på ”Søg stillingen”. Vi skal modtage din ansøgning senest den 15. december 2021.

Udbyder

Finansministeriet

Jobtype

Specialeplads

Ansøgningsfrist

15. december 2021

Ansøgning

Hvis opslaget har din interesse, så tryk på ”Søg stillingen her”. Vi skal modtage din ansøgning senest den 15. december 2021.