Det danske handelskammers uddannelsesfond

Ingen frist angivet

Dette legat har ikke noget at gøre med Konsul Axel Nielsens Mindelegat, men er et selvstændigt legat med navnet "Konsul Axel Nielsens Mindelegat Til Handelsmæssig uddannelse"

Fonden har til formål:

 • At yde støtte til danske kvinder og mænds uddannelse i ind-og udland i handelsmæssig øjemed,
 • at yde støtte til uddannelsesinstitutioner inden for handel,
 • indenfor maksimalt 20% af fondens årlige afkast, at yde støtte til uddannelsesopgaver og projekter, som tager sigte på dygtiggørelse i og videreudvikling af dansk engroshandel, herunder særligt projekter til belysning af engroshandelens betydning.

Fonden uddeles sammen med Det Danske Handelskammers Uddannelsesfond og anvender samme ansøgningsskema.

Ifølge fondens nuværende praksis forudsættes det at:

 • ansøger har bestået en højere uddannelse (minimum HH) og at
 • uddannelsen foregår i udlandet (studierejse, ophold m.v.) og at
 • studiet (i udlandet) er af længere varighed (Minimum 3 måneder).
 • Der ydes for tiden støtte til:
 • Et semesters ophold i udlandet i forbindelse med et igangværende studie i Danmarks forudsat at opholdet i udlandet er meritoverførende.
 • Diverse sprog-og økonomistudier i udlandet.
 • Praktik/volontør/tranieeophold i udlandet.
 • Der ydes ikke støtte til skrivning af hovedopgaver eller anden afsluttende projekt eller til grupperejser. Fra og med 2008, yder der ikke længere støtte til MBA og EAP

Hvis Konsul Axel Nielsens Mindelegat - Til handelsmæssig uddannelse - er søgt, er Det Danske Handelskammers Uddannelsesfond også søgt.

Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Victor Søndergaard - d. 18. january 2014