Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Specialeplads i Finansministeriets departement - Center for Holdbarhed og Strukturpolitik

Finansministeriet

Har du/I lyst til at skrive speciale om en økonomfaglig problemstilling i et stærkt fagligt miljø, der har ansvar for at levere centrale konsekvensberegninger til regeringen og Folketinget? Så har vi frem mod sommeren 2020 1-2 ledige specialepladser med gode muligheder for faglig sparring om data, økonomisk teori, økonometriske problemstillinger og at anvende analyseresul-tater til konsekvensvurderinger i praksis. Derudover kan du/I med en specialeplads hos os få adgang til registerdata.

Potentielle emner (ikke udtømmende)

- Opsparing, pension og tilbagetrækning.

- Uddannelse og beskæftigelse.

- Dynamiske effekter (adfærdsvirkninger) af ændringer i den økonomiske politik vedrørende udgifts- og/eller indtægtssiden af de offentlige finanser.

- Betydning af ændret befolkningssammensætning for trækket på offentlige ydelser (fx flere ældre, indvandrere, uddannelsessammensætning etc.).

- Makroøkonomisk modellering og empirisk analyse af økonomiens tilpasning til forskellige typer af stød og reformer, herunder forøgelser af arbejdsudbuddet.

Tidligere specialestuderende i kontoret har fx undersøgt virkninger af at reducere ventetiden til planlagte operationer, heterogenitet i elasticiteten af skattepligtig indkomst, produktivitetseffekten af videregående uddannelse og automatiseringens effekt på løn og beskæftigelse.

Om Center for Holdbarhed og Strukturpolitik (HSP)

HSP er et center i Finansministeriets departement med ansvar for en række af de regneprincip-per, som ligger til grund for vurderinger af samfundsøkonomiske effekter af den økonomiske politik. Fx virkninger af skattereformer og ændringer i pensionssystemet på arbejdsudbud, indkomstfordeling og offentlige finanser. HSP spiller således en central rolle i rådgivningen om og planlægningen af regeringens økonomiske politik. En specialeplads i HSP giver derfor mulighed for at få en unik indsigt i dansk økonomi og tilrettelæggelsen af den økonomiske politik helt tæt på den politiske virkelighed.

HSPs arbejdsopgaver omfavner både mikro- og makroøkonomiske analyser. Vi laver fx analyser af uddannelse, produktivitet og arbejdsmarkedet på baggrund af registerdata samt analyser af fordelingsvirkninger, provenueffekter og arbejdsudbudseffekter. Her er de registerbaserede Lovmodeller et primært værktøj. Vi bidrager derudover til de mellem- og langfristede fremskrivninger, samt de mellemfristede planer, som fastlægger de overordnede rammer for finanspolitikken.

Endelig følger og bidrager HSP til arbejdet med en ny makroøkonomisk model (MAKRO) til Finansministeriet, og HSP er udførende på det igangværende projekt om fornyelse af det empiriske grundlag for ministeriernes beregninger af arbejdsudbudsvirkninger af ændringer i skattesystemet.

Det praktiske
Er du interesseret, kan du henvende dig til specialkonsulent og ph.d. Morten Visby Krægpøth på mvk@fm.dk/33 92 40 41 med et første, fagligt oplæg. Vil du høre nærmere om praktiske erfaringer, kan du kontakte fuldmægtig (og tidligere specialestuderende i Finansministeriet) Andreas Lund Jørgensen på anluj@fm.dk/33 92 89 55.

Ansøgning med projektbeskrivelse, CV og eksamenspapirer sendes via Statens eRekrutteringssystem. Tryk på knappen ’Søg stillingen’. Indsend din ansøgning senest fredag den 11. oktober 2019.


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Finansministeriet

Geografi

København

Ansøgningsfrist

11 oktober 2019

Søg jobbet

Søg jobbet online