Referat af studienævnsmøde tirsdag 12. februar

Thomas Motzfeldt

Hermed referat af Referat af studienævnsmøde tirsdag 12. februar. Læs om plagiering, studieeffektivitet, evaluering og at kommende vinterstartere er i fare!

Til stede Peter Erling Nielsen (studieleder), Henrik Jensen, Heino Bohn Nielsen, David Dreyer Lassen, Nan-na Olsen, Morten Bering, Lea Lindhardt, Laura Palm Hansen (studievejledning), Andreas Fensholm (studie-koordinator), Hanne Bengtsson (studienævnssekretær). Mette Gørtz (gæst).
Afbud fra Sara Armandi.

1. Konstituering af nyt studienævn.
Peter Erling Nielsen blev foreslået som formand for studienævnet, hvilket blev vedtaget. Han forklarede at han agtede at forlade posten pr. sommer 2013, hvorefter Mette Gørtz indtræder i studienævnet og foreslås valgt som studienævnsformand og indstilles til posten som studieleder.
Nanna Olsen blev foreslået og valgt til næstformand i studienævnet.
Studielederen havde med baggrund i Det samfundsvidenskabelige fakultets høringsskrivelse vedr. Økonomisk Studienævns delegationspraksis, udarbejdet en redegørelse for nævnets procedure ved afgørelser af dispensations- og meritsager.
Afgørelsen til at træffe afgørelser er delegeret til studielederen, som i det dag-lige trækker på tre AC-uddannede medarbejdere.
Nanna bemærkede i tilknytning til høringsskrivelsen, at der fra studenterside var efterspørgsel efter mere udførlig vejledning, når det handlede om meritoverførsler.
Andreas Fensholm bad om en skriftlig redegørelse for problemstillingen, hvorefter man ville kigge på det i studieadministrationen.

2. Godkendelse af dagsorden samt af referat af mødet 06.12.12.
Dagsorden godkendtes.
Referat godkendtes.

3a. Meddelelser fra studieleder.
Set ud fra først udmeldte optagelsestal er ganske mange faldet fra. Tallet for nystartede er nu på 81.
Vort vinteroptag kan være i fare. Tilladelsen til vinteroptag burde være fornyet i forbindelsen med oplægning af adgangsbekendtgørelsen, hvilket ikke er sket. Efterfølgende har danske universiteter i en fælles udmelding givet udtryk for at man ikke går ind for vinteroptag, hvilket måske gør det vanskeligt for KU’s ledelse at søge om tilladelse til vinteroptag specifikt på Økonomi, trods vores gode erfaringer.

3b. Meddelelser fra studieadministrationen.
Intet
3c. Meddelelser om dispensationer og merit.
Merit- og dispensationsreferat blev taget til efterretning.
3d. Meddelelser fra studerende.
3
Socialundersøgelsen er færdig til udgivelse.

3e. Meddelelser fra andre.
Intet.

4. Orientering om skemalægning og lokalebrug.
Som en videreførelse af lokaleprojektet for bedre udnyttelse af undervisningslokalerne kunne studielederen fortælle, at standardskema var udarbejdet for efterår 13 og rimelig snart også ville foreligge for forår 14. Overordnet betragtes disse udkast til efterårs- og forårsskema som værende faste, hvilket kan give en vis bekymring for en væsentlig forringelse af den fremtidige fleksibilitet i skemalægningen.

5. Gennemgang af ekstern evaluering af efterårets kurser.
Studielederen har gennemgået alle evalueringerne men der udarbejdes ikke en evalueringsrapport før ved afslutningen af det akademiske år 12/13. Et antal fag blev diskuteret.
David Dreyer Lassen påpegede, at der var et generelt behov for at de obligatoriske fag på BA-delen bør have en intern koordinator koblet på faget.
Nanna Olsen fremhævede, at man på 3.år, i efterårssemestret, havde udarbejdet en fælles plan for opgave-aflevering, hvilket havde virket fantastisk godt, og efterlyste samme gode fælles koordineringsplaner på de øvrige årsprøver.
Studielederen vil nævne problematikken på koordineringsmødet med Pædagogisk Center den 14. februar.
De studerende mente også det måtte være et krav, at man fik feed back på en afleveret opgave i tide til at man kunne bruge denne feed back ved næste aflevering. Opgaverne skal være rettet inden næste opgave skal afleveres.
På forespørgsel fra Daniel Dreyer Lassen, kunne studielederen bekræfte, at det er muligt at sætte ikke dansk talende forelæsere til at undervise på årsprøverne.
Evalueringerne af holdundervisning viste en generel lidt højere placering end forelæsningerne. Der var dog også givet udtryk for en vis utilfredshed rundt omkring.
Studielederen indskærpede, at det er uhyre vigtigt at de studerende, når der opstår stor utilfredshed med undervisningen, straks går til enten forelæser eller studieleder med problemet.

6. Krav om øget studieeffektivitet.
Studielederen orienterede om kontrakt indgået mellem Styrelsen og Universiteterne bl.a. indeholdende om-råderne:
- undervisningstimer
- udveksling

- studieeffektivitet ( ects pr. år)
Denne kontrakt bør tages meget alvorligt, og hos os vil særligt studieeffektiviteten være i fokus.
Hvis vi sammenligner os med øvrige fag på fakultetet ligger vi dårligst, da en meget stor del af vore stude-rende læser på deltid, det er nødvendigt med tiltag der kan bringe timeforbrug på studiet op og timeforbrug på studiejob ned. Studielederkredsen har besluttet at sætte aktivitetskravet i vejret.
Iflg. adgangsbekendtgørelsen kan vi udskrive de studerende, hvis de ikke overholder kravet om at skulle have taget 60 ects på 2 år, hvor andre fag har et krav der hedder 30 ects på ét år.
Studielederen anførte, at vi på næste møde bør indføre et krav – med virkning fra efterårssemestret – på 70 ects pr. to år. Vi skal også finde ud af, gradvist at bevæge også hen mod et krav, fælles med de fire øvrige fag, altså 35 ects pr. et år. Der arbejdes med at finde en overgangsordning.

7. Eventuelt.
David Dreyer Lassen rejste nogle spørgsmål omkring plagiering, hvor han fornemmede at underviserne følte sig usikre på, hvordan de skulle forholde sig til en sådan sag. Kunne en studerende, hvor der var rejst mis-tanke om plagiering i forb. med en økonomisk øvelse fortsat være med ved gennemgang af øvelsen og hvad gør underviseren? Det blev slået fast, at man er først skyldig i plagiarisme når rektor har afgjort sagen. Proceduren er at underviser kontakter studieleder med sin mistanke, herefter undersøger studielederen sagen og ved begrundet mistanke udarbejdes en indstilling til fakultet, som igen indstiller til rektor.
Studielederen kunne fortælle at man, for at oplyse om plagiarisme og konsekvenser, nu havde indlagt et lille modul i Samfundsbeskrivelse om plagiarisme, så alle på den måde måtte anses for at være informeret.
Studielederen tog ad notam, at der var ønske om, at der blev givet feed back til involveret underviser om sagens forløb og udfald.
David Dreyer Lassen forespurgte, om der kunne være interesse for at invitere et par ph.d. studerende, den ene med en BA-polit samt en KA i Statskundskab, den anden en BA-polit med en master fra CBS, til at komme og orientere om deres oplevelse af begge deres uddannelser, for evt. at kunne bruge af deres erfaringer. Studienævnet fandt at det var en god idé og vedtog at lade det indgå på næste studienævnsmøde.
Henrik Jensen mindede om, at der skulle udpeges et nyt studentermedlem som medlem af ankenævnet, hvilket de studerende lovede, ville ske snarest.

Mødet slut kl. 12:40/HB

2 kommentarer


Nanna Olsen

Nanna Olsen @ d. 23. may 2013 #1

Som en lille kommentar til punktet vedr. vinterstart kan jeg afsløre, at det nu alligevel ser ud til at vi kan bevare vores vinteroptag (og alt det gode som optag 2 gange årligt medfører- bl.a. udbud af obligatoriske fag hvert semester) i den nuværende form (med selvstændigt optag uden om KOT) - som følge af SU-reformen!


Mikael Olai Milhøj

Mikael Olai Milhøj @ d. 24. may 2013 #2

Det er lidt interessant, at

1) Økonomi også her går forrest, på trods af modstand på andre studier og fra ledelsen. Dette gælder bl.a. også valgfag for almindelige studerende i sommerskoleform, hvor ledelsen foretrækker, at de er henvendt til erhvervslivet mv.

2) At politikerne både hvad angår sommerskolefag og vinteroptag er foran vores ledelse.

Men godt at høre, at vinteroptaget er reddet. Det ville være katastrofalt af mange årsager, hvis der ikke var et optag hvert semester.


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger