Politter ønsker større studiecafé og flere læsepladser

Altandetlige har gennemført en undersøgelse i samarbejde med Campus-gruppen, hvor vi kortlægger de studerende ønsker til studiemiljøet for at skabe en så god overgang som muligt fra CSS til de nye rammer på KUA. Undersøgelsen dækker et udsnit af 216 politter på tværs af årgange, hvor studerende på andet semester dog er klart overrepræsenteret.

Studiemiljøet fylder enormt meget for de studerende på polit. Over 80 procent af de adspurgte svarer nemlig, at de er enige eller helt enige i, at det sociale studiemiljø er vigtigt for dem. Det er til gengæld forskelligt, i hvilket omfang og hvordan det sociale studiemiljø bliver brugt. Ca. 65 procent svarer fx, at de ofte kommer i studiecafeen, mens 40 procent aktivt deltager i studieforeningerne.

Vi spurgte også mere specifikt til, hvilke dele af det sociale studiemiljø, der er vigtigst for de studerende på polit. Respondenterne måtte afkrydse op til tre valgmuligheder, så søjlerne på figuren summerer altså til over 100 procent. Her fremhæver tre fjerdele af respondenterne det fysiske fremmøde til undervisningen som noget af det allervigtigste. Fredagsbarerne og studiecafeen er også blandt de mest fremhævede valgmuligheder. 

Fremhævelsen af det fysiske fremmøde som en vigtig del af det sociale studiemiljø kan hænge sammen med, at blandt de af respondenterne, der har overvejet at droppe ud af studiet (ca. 18 procent), svarer over 80 procent, at det var det sociale liv og den faglige støtte på stamholdet og i læsegruppen, der i højest grad bidrog til, at de valgte at blive på studiet.

Idet undersøgelsen skal bruges i arbejdet med flytningen af SAMF til KUA, spurgte vi også nærmere ind til de fysiske rammer på studiet. Først blev respondenterne bedt om at vurdere de fysiske rammer for socialt samvær på en skala fra 1-10. Her var 8 den mest populære svarmulighed.

En af årsagerne til, at det ikke er en klokkeklar 10'er kan være, at det er svært at finde plads på campus. En stor del af politterne svarer, at de har problemer med at finde plads til læsning og socialt samvær i cafelitten eller andre steder på campus. 83 procent har således problemer med at finde plads ugentligt eller endnu oftere, som man kan se på figuren nedenfor. Over tre fjerdedele af politterne mener også, at det sociale studieliv mangler plads på campus. 

Undersøgelsen gav også mulighed for at uddybe ens svar til spørgsmålene vedrørende de fysiske rammer om det sociale studiemiljø. Blandt de uddybende besvarelser blev der primært fremhævet tre ting. For det første mener mange, at cafelitten er for lille, så det ofte er svært at få plads til at sidde og læse eller hygge sig. For det andet er der mange, der savner nogle flere læsesale og siddepladser rundt omkring på campus, hvor man ofte skal lede længe, før man finder noget. For det tredje efterspørger mange en fredagscafé, hvor der er mindre feststemning end på kommunen, og hvor der er ro til at kunne snakke sammen.

Vi har også fået mange kommentarer vedrørende de sociale tilbud på studiet generelt, hvor mange efterspørger flere sociale arrangementer med mindre fokus på druk samt en eftermiddags-fredagsbar, hvor man kan sidde og snakke i mere rolige omgivelser. Der bliver generelt givet udtryk for blandede holdninger til drukkulturen på polit, hvor nogle mener, at den er for voldsom, mens andre mener, at reglerne for skrappe.

Der er dog også rigtig mange, der giver udtryk for, at de overordnet er glade for studiemiljøet, de sociale tilbud og de fysiske rammer på CSS.

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk