De Tørre Tal: Brain drain i Danmark?

De Tørre Tal tager ikke stilling til virkeligheden, men manifesterer sig blot i figurer, tabeller eller andet sjov. Denne gang ser vi på hvem der forlader landet fordelt på højst fuldførte uddannelse.

De Tørre Tal tager ikke stilling til virkeligheden, men manifesterer sig blot i figurer, tabeller eller andet sjov. Denne gang ser vi på hvem der forlader landet fordelt på højst fuldførte uddannelse.

Det er tit spændende at diskutere figurer og tabeller. Hvad viser de, hvorfor viser de det og er det overhovedet interessant? Det er ikke formålet med denne lille artikel at besvare sådanne spørgsmål, men tag hellere end gerne diskussionen i kommentarsporet, debatten eller måske endda en bacheloropgave!

Let's get to it
Jeg lovede tal, og tal vil I få. Denne gang som en figur, og endda tyvstjålet fra Danmarks Statistik. I Figur 1 ses hvordan de udvandrede danskeres uddannelsesniveauer er fordelt. Det kan bemærkes at folk med almengymnasiale uddannelser ogakademiske uddannelser fylder en del i statistikken. Tallene udregnes som antal udvandrede i en given gruppe divideret med antal folk i alt i samme gruppe.

Figur 1:Udvandrede som andel af egen uddannelsesgruppe for årene 2006, 2009 og 2012

Kilde: Danmarks Statistik,Nyt Fra Danmarks Statistik Nr. 80

... men hvor mange udvandrer?
Selvom uddannelsesfordelingen kan være interessant nok i sig selv, ved de færreste sikkert hvor mange danskere, som forlader Danmark i et givent år. Det påstås ofte at vi risikerer kæmpe brain drain ved at indføre den ene eller den anden skat, men hvad er tilstanden i dag? Figur 2 viser hvor mange mænd og kvinder med dansk statsborgerskab, som forlod landet i et givent år i perioden 1980 til 2012 og hvor mange, som flyttede tilbage til Danmark. For at tydeliggøre nettoudvandringen, vises denne i Figur 3.

Figur 2: Antal udvandrede og indvandrede danske statsborgere fordelt på køn i 1980-2012

Kilde: Statistikbanken UDVAN og INDVAN


Figur 3: Nettoudvandringen i Danmark fordelt på køn i 1980-2012

Kilde: Udregnet på baggrund af tabellerne UDVAN og INDVAN i Statistikbanken


Hvorfor?
De Tørre Tal er ingen analyse, så det er op til læseren at danne sig et billede, mendebatter gerne tallene eller relevante statistikker i kommentarsporet. Somkickstartkan man jo spørge sig selv:

Hvilke mekanismer,incitamentstrukturer og så videre skaber det viste billede?

  Kommentarer

 • En ting, man også bør tænke over, er at din figur jo kun viser antal udvandrede i et givent år. Mange kommer tilbage igen efter nogle år - eller måneder som i de mange bachelorstuderendes tilfælde - og så kan man spørge sig selv: hvor stort er problemet egentligt hvis 80 %(mener jeg, jeg fandt i en gammel tiårsoversigt) af de udvandrede kommer tilbage?

  7 år siden

 • et problem ved at kigge paa data for denne problemstilling er at a) dem der er udvandrede endnu ikke er kommet hjem endnu og derfor er det svaert at sige hvor mange af dem der vil komme hjem uden at bruge %delen fra tidligere aargange, og derved b) man maa forvente at andele skifter, for eksempel kan man forestille sig at i takt med at verden bliver nememre at flytte rundt i vil flere udvandre.

  derudover boer man kigge paa inflow vs outflow af hver uddannelsesgruppe, ikke bare hvor mange danskere der flytter frem og tilbage. hvis danmark mister X hoejtuddannede danskere og faar faerre end X hoejtuddannede ikke-danskere igen (efter naturligvis at tage i betragtning det antal udvandrede danskere der flytter hjem igen og det antal indvandrere der flytter ud igen), saa er det aegte braindrain. dette tal, kal det Y, skal saa ses i sammenhaeng med befolkningens stoerrelse og andelen af den uddannelses gruppe.

  Saa for at finde svaret, skal man: a) finde antal udvandrede danskere af hver uddan gruppe b) finde antal indvandrere af hver uddan gruppe c) hvor mange af a) vender hjem igen, og hvor laenge efter (hvis foerst som meget gamle er det ikke saa brugbart) d) hvor mange af b) flytter ud igen og hvor laenge efter --> med alle disse tal i haanden kan man give et meget godt svar paa om der har vaeret braindrain i fortiden, og hvornaar det er forekommet. derfra (svaert nok i forvejen) og saa til at finde ud af om et skatteforslag vil oege effekten er det nok meget svaert at komme.

  7 år siden

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk