En transformation af den danske model

Thomas Motzfeldt

De nordiske landes samfundsmodel har haft stor succes, men vil fremadrettet komme under pres. BCG har brugt erfaringer fra transformationer af hundredvis af virksomheder til at forslå en transformation af den danske model.


En transformation af den danske model

De nordiske landes samfundsmodel har haft stor succes, men vil fremadrettet komme under pres. BCG har brugt erfaringer fra transformationer af hundredvis af virksomheder til at forslå en transformation af den danske model.

I sidste uge skitserede vi diagnosen og udfordringerne for Danmark, og konklusionen var, at den danske model slår revner, og at danske politikere og beslutningstagere vi bør agere nu, hvis vi i Danmark fortsat vil nyde velstand og høj velfærd.

I denne artikel opridser vi BCG's foreslåede kur – en transformation af den nordiske model. Analysen og en mere grundig gennemgang af tiltagene (samt kilder) kan findes i BCG-rapporten her.

Den danske model står som skitseret overfor fire grundlægende udfordringer:

1) Vores store offentlige sektor og ubalancen mellem bagudskuende forbrug og fremadskuende offentlige investeringer

2) Vores eksportvarer som overordnet set sakker bagud målt på særpræg, diversitet og konkurrenceevne

3) Omstillingen fra fremstillingsvirksomhed til servicesektoren har hæmmet produktiviteten over de sidste årtier

4) Den aldrende befolkning, der vil skabe en mangel på arbejdskraft i løbet af de næste 15 år

Transformation af den Danske økonomi

Baseret på deres erfaring fra at hjælpe over 500 institutioner på verdensplan med at implementere deres transformationer, har BCG's udviklet en metodologi til at opnå succesfulde transformationer. Denne metode består af tre trin: Funding the journey, winning in the medium term, og setting the right team, talent, organization, and culture.

Funding the Journey

Det første trin består af tiltag, der hurtigt kan implementeres og vil frigive ressourcer til næste del af transformationen. Efter januar måneds aftale mellem Danmarks Nationalbank og Finansministeriet om at undlade at udstede yderligere statsgæld indtil videre, er dette omend endnu mere presserende. Konkret foreslås følgende 4 delelementer

1) Reducer de offentlige udgifters andel af BNP

Blandt de nordiske lande er dette behov størst i Danmark, der er 9 pct. point fra at komme ned på niveau medianen for vores hovedkonkurrenter på eksportmarkederne. For at nå dette, må Danmark skære 2 pct. af de nominelle offentlige udgifter om året over de næste 5 år. En sænkelse af skattebyrden vil øge incitamentet for individer til at øge deres kompetencer, blive mere produktive samt blive længere på arbejdsmarkedet.

2) Forøg tilknytningen til arbejdsmarkedet

Dette kan opnås ved at forbedre incitamentet til at tage et arbejde og reducere omkostningerne til sociale ydelser, eksempelvis ved at øge rehabiliteringsindsatsen for folk der er faldet ud af arbejdsstyrken.

3) Åbn arbejdsmarkedet

Mindstelønninger kan, som vi ved fra første år på polit.-studiet, have den uønskede effekt, at de bidrager til at holde de svageste grupper fra at komme ud på arbejdsmarkedet.

4) Gennemfør omgående tiltag for at afhjælpe virksomhedernes dårlige konkurrencesituation

For at bevare danske arbejdspladser i de globale virksomheder, og for fortsat at have et højt niveau af innovation, bør eksisterende barrierer for virksomhederne reduceres. Dette kan opnås ved at øge arbejdsmarkedsfleksibiliteten, mindske virksomhedernes omkostninger i forbindelse med f.eks. energiskatter, og bedre adgang til talent (se tiltag 5 og 8).

Winning in the medium term

Det næste trin består i at sikre Danmarks komparative fordele ved at forbedre uddannelse, fremme innovation, fremme digitaliseringen, øge offentlig produktivitet og skabe verdensklasses konkurrenceforhold for danske virksomheder.

5) Invester mere i - og få større gavn af - talent og innovation

Vi bør få større værdi af vores uddannelsessystem, ved at sikre bedre færdigheder blandt vores unge samt bedre afkast af de mest værdiskabende uddannelser for samfundet (eksempelvis science og ingeniøruddannelser). Endelig bør vi gøre mere for at fremme iværksætterånden – og vi bør på det punkt benchmarke os mod Norge, Sverige og UK, der alle har markant flere virksomheder ift. arbejdsstyrkens størrelse.

6) Gør rammeforholdene bedre

En forbedring af infrastrukturen samt efficiensen af varemarkederne vil være essentielt for at beholde/tiltrække arbejdspladser fra de store globale virksomheder. Det vil kræve et skift i det offentlige forbrug fra bagudskuende forbrug til fremadskuende investeringer - BCG estimerer, at sidstnævnte kun udgør ca. 10 pct. af det bagudskuende forbrug, hvilket er langt efter vores eksportkonkurrenter (hvor det udgør 30 pct. i gennemsnit).

7) Revitaliser den offentlige sektor

Dette er afgørende for at reducere den negative effekt af de lavere offentlige udgifter på kvaliteten af offentlige ydelser, og kan opnås ved at bevæge sig imod en mere værdibaseret offentlig sektor, frem for at fokusere på input/omkostninger. Derudover kunne den offentlige sektor med fordel benytte lean metoder, fortsat øget digitalisering samt øget konkurrence.

Setting the right team talent, organization and culture

Sidste trin i transformationen består i at sætte det rigtige team, samt den optimale organisation og kultur, hvilket er essentielt for at få en transformation succesfuldt i mål for såvel virksomheder som lande.

8) Udnyt arbejdsstyrken og befolkningen bedre

Antallet af arbejdstimer per person i arbejdsstyrken skal øges med 24 pct. for at komme på højde med lande som UK of Schweiz. Dette kan gøres ved at mindske tiden i uddannelsessystemet (via kortere gennemførselstider eller acceptere at færre tager en lang videregående uddannelse), og ved at øge de ældste på arbejdsmarkedets’ incitament til at blive. Endelig bør arbejdsmarkedsdeltagelsen for immigranter løftes op imod resten af befolkningens niveau.

Øget arbejdsudbud er i bund og grund et trade-off mellem økonomisk vækst og fritid. Hvis befolkningen vælger ikke at øge arbejdsudbuddet, vil dette betyde en lavere velstand, medmindre produktiviteten forbedres markant.

9) Bliv en magnet for internationalt talent

Dette kan opnås ved at udvikle uddannelsesinstitutioner i verdensklasse, og ved at tildele målrettede legater til udlændinge. Herefter skal incitamenterne tilpasses, så talenterne vælger at blive i landet efter endt uddannelse.

10) Øg arbejdsstyrken gennem immigration

For at modsvare den forventede stigning i forsørgerbyrden, må Danmark øge arbejdsstyrken med 430.000 yderligere personer ift. prognoser for 2030. Afhængigt af vores succes med tiltagene skitseret i punkt 8, må arbejdsstyrken suppleres med udenlandsk arbejdskraft. 

Disse tiltag vil have betydelige fordele for Danmark og de andre nordiske lande. Ved at bringe os op i øverste kvartil i vores konkurrencegruppe i forhold til de vigtigste elementer for økonomisk vækst, vurderes det at Danmark kan øge sin årlige reale BNP-vækst med ca. 1,5 pct. point (1-2 pct. point for de andre nordiske lande). Det er et ambitiøst mål, men det er ikke urealistisk, såfremt vi kan transformere vores økonomi og acceptere tilpasningerne i den nordiske model.

De nævnte tiltag er naturligvis ikke de eneste tiltag, der er nødvendige for at opnå målene, og der findes selvsagt mange andre tiltag, der ligger udenfor rammerne for denne rapport. Men med de nævnte tiltag viser BCG en vej, som kan bringe de nordiske lande – herunder Danmark - et stort skridt tættere på at skabe den næste bølge af succes.

Denne artikel er et sammendrag fra Nordic Agenda: Transforming for the Next Wave of Success? Publikationen kan læses i sin fulde længde her.

BCGs store analyse Decoding Global Talent kan desuden findes her.


0 kommentarer


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger